2015 - Ons 40ste bestaansjaar!


Welkom

Welkom by die webtuiste van die Kemptonparkse Kunswedstryd.
Lees asb die nuwe sillabus sorgvuldig deur aangesien daar baie veranderinge aangebring is.

Inskrywings word aanlyn gedoen.

Nuwe affiliasies :
Stuur asb ‘n e-pos met die volgende besonderhede: Naam van skool/instansie/privaat persoon,
kontaknommer en e-pos adres wat gebruik moet word as gebruikersnaam asook  bewys van betaling
van u affiliasiefooi na info@kempkuns.co.za

Bestaande affiliasies:
Stuur asb ‘n bewys van betaling van u affiliasiefooi na info@kempkuns.co.za.

Hierna moet u asb wag totdat u ‘n e-pos met bevestiging kry dat u affiliasie
geaktiveer is voordat u kan aanteken.

Affiliasiefooie:  
Affiliasies moet jaarliks hernu word.           

Kleuterskole   Gr RRR – gr R   R250

Laerskole      Gr 1 – Gr 7     R250

Hoerskole     Gr 8 – 12        R250

Skole wat uit meer as een fase bestaan moet asseblief
afsonderlik affilieer  vir elke fase.
(Bv kleuterskole by laerskole of privaatskole wat uit laerskool,  
sowel as hoerskoolleerders bestaan)

Ateljees (Drama,musiek,model,dans en kuns)          R200

Privaat persone (slegs inskrywing van eie kinders)   R50

Om aan te teken, kliek hier.

Sluitingsdatums vir inskrywings.

Pre-primer :      22 April 2015   (Alle pre-primere items)

Ander afdelings : 14 Mei 2015

Kliek hier vir Afrikaanse Voorgeskrewe Gedigte.

 

 

2015 - Our 40th anniversary!

 

Welcome

Welcome to the website of the Kempton Park Eisteddfod.
Please read the new syllabus carefully as a lot of changes have been made.


Entries are done online.New affiliations :
Please send us an e-mail with the following information : Name of  school/institution/private person,
contact details and e-mail addresswhich must be used as username, as well as proof of payment of your affiliation fee to info@kempkuns.co.za

Existing affiliations:
Please send proof of payment of your  affiliation to  info@kempkuns.co.za.
Please wait for a confirmation e-mail that your affiliation has been activated before trying to log in.

Affiliation fees:  
Affiliations must be renewed annually.          

Pre-primary schools    Gr RRR – gr R   R250

Primary schools        Gr 1 – Gr 7     R250

High schools           Gr 8 – 12       R250

Schools which consists of more than one phase must please affiliate separately for each phase.
(Eg. Pre-primary schools at primary schools or private schools which consist of
primary as well as high school learners)

Studios (Drama,music,modelling,dance and art) – R200

Private person (only own children can be entered) – R50

To log in , click here.

Closing dates for entries.

Pre-primary :    22 April 2015       (All pre-primary items)

Other sections : 14 May 2015

Click here for English Prescribed Poems.